Gallery

  • เอนกายพักกับ RESMO

    RESMO ที่นอนที่สามารถพับขึ้นรูป สำหรับการพักผ่อนนอนหลับในระยะสั้น แผงปิดบังพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

  • โคมไฟเกลียวคลื่น

    The Birth of Marilyn โคมไฟรูปทรงเกลียวคลื่น แรงบันดาลใจจากฉากกระโปรงพริ้วของ Marilyn Monroe