Creative

IoT สู่ Smart Factory

2 มี.ค. 2560

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤิทธื์เดชขจร พร้อมดร.กลัยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค เข้าเยี่ยมชมตัวอย่างของการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ยุคIndustry 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้าน IoT (NETPIE Platform)และ RFIDมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาโรงงานก้าวเข้าสู่ Smart Factory เป้าหมายหลักคือ การลดกำลังคนและความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ภายใต้งบประมาณที่จำกัด (Low-cost Automation)

นายคาซูโยชิ ฮิโร ประธานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวต้อนคณะจากเนคเทค และกล่าวว่า “บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์สำหรับเครื่องซักผ้าและเครื่องปรับอากาศ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และมีลูกค้าทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย บริษัทมีแผนพัฒนาโรงงานในประเทศไทยให้เป็น Smart Factory ตั้งแต่ 2559-2561 เป้าหมายหลักคือ การลดกำลังคนและความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ภายใต้งบประมาณที่จำกัด (Low-cost Automation) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการขึ้นมาใช้เองภายใน ไม่พึ่งพา Solution สำเร็จรูปราคาแพงจากต่างประเทศ โดยทีมไอทีและวิศวกรของบริษัทได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2559 ใช้เทคโนโลยี IoT บนแพลตฟอร์ม NETPIE และ RFID ในการตรวจสอบ ควบคุม และเพิ่มประสิทธิภาพในทุกสายการผลิต เช่น การตรวจอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร การตรวจอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น การบันทึกการทำงานของเครื่องจักร การบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า และ การติดตามสินค้าในคลัง เป็นต้นซึ่งปัจจุบันได้มีการนำ NETPIE Platformเข้ามาใช้โรงงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ามายได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งคาดหวังในการเป็นต้นแบบโรงงานในระดับประเทศ”

นับตั้งแต่การเปิดตัวของNETPIE (Network Platform for Internet of Everything) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT รายแรกของไทยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ทีมวิจัยพัฒนามุ่งเป้าผู้ใช้งานในระยะเริ่มแรกไปยังกลุ่มนักพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความได้เปรียบให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการอุปกรณ์ได้มากถึง 1 ล้านอุปกรณ์ในระยะเวลา 3 ปี และผลักดันให้ NETPIE สามารถให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอื่นๆ ด้วยการจัดตั้งเป็นบริษัทภายในปีงบประมาณ 2560 ประจวบกับในปัจจุบันที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจด้วยรากฐานที่มั่นคงจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้แนวคิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Industry 4.0 ได้รับความสนใจและพูดถึงอย่างกว้างขวาง ว่าจะเป็นกลจักรสำคัญที่จะผลักดันประเทศไปสู่เป้าหมาย 4.0 ในองค์รวม เนคเทคซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญและบริการด้าน IoT อยู่แล้วในมือ จึงมีแผนในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มนักพัฒนาและอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการที่เป็นการต่อยอดการใช้งานเทคโนโลยี IoT โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแพลตฟอร์ม NETPIE ด้วยเล็งเห็นว่า NETPIE สามารถเป็นทางลัดของคำตอบให้กับอุตสาหกรรมหลากหลายในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย/ต้นทุน (เช่น กำลังคน พลังงาน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การขนส่ง จนไปถึงกระทั่งการสร้างนวัตกรรม IoT ใหม่ๆ

ปัจจุบัน NETPIE สามารถดำเนินการตามเป้าหมายพื้นฐานได้ คือ 1. การบริหารจัดการทีมเพื่อการให้บริการได้อย่างคล่องตัวและยั่งยืน 2. การส่งเสริมให้นักพัฒนาของไทยนำ NETPIE ไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 3. การฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ นักพัฒนาและอุตสาหกรรมที่สนใจการนำ IoT ไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการนำ NETPIE ไปใช้งานแล้วในระดับธุรกิจขนาดใหญ่เช่น บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาให้โรงงานของตนมีความเป็นอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 ภายในปี 2561

ก้าวสำคัญของการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยสามารถก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ดังตัวอย่างที่มาเยี่ยมชมในครั้งนี้ นอกจากวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการและเทคโนโลยีที่พร้อมแล้ว ทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นผู้ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายก็มีความสำคัญยิ่ง บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีบุคลากรทางด้านไอทีที่มีความพร้อมจึงสามารถเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง จากประสบการณ์ที่ทีม NETPIE ได้เข้าไปช่วยเหลือในการให้คำปรึกษากับกลุ่มอุตสาหกรรมไทยพบว่า หลายโรงงานมีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จาก IoT แต่ยังขาดบุคลากรดำเนินงาน

ดังนั้นในปี ๒๕๖๐ นี้ ทีม NETPIE จึงได้วางเป้าหมายในการสร้างพันธมิตรด้าน System Integration : SI ที่จะมาเติมเต็มในการส่งต่อคุณค่าของเทคโนโลยี IoT และ NETPIE ไปสู่การใช้งานจริงในโรงงานภายในประเทศ และหวังว่าพันธมิตรเหล่านี้จะร่วมเดินทางไปด้วยกันและช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เข้าสู่ Industry 4.0 ได้เร็วยิ่งขึ้น ผู้สนใจร่วมเป็นพันธมิตรด้าน SI และเจ้าของโรงงานที่ยินดีนำเทคโนโลยี NETPIE-IoT ไปทดสอบ สามารถเข้าไปดูข้อมูลและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ NETPIE ได้ที่ http://netpie.io/partner

Advertising

ข่าวล่าสุด