Creative

มทร.ธัญบุรีปลื้มงานวิจัยเข้าตาภาครัฐ

26 ก.พ. 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักทั้งในภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ทำให้ในปีงบประมาณ 2561 งานวิจัยที่ขอเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับงบประมาณกว่า 154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ได้รับเงินสนับสนุน 76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100%

งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ชุมชมและสังคม ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและสามารถต่อยอดนำไปใช้ต่อได้ นอกจากงบวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว มทร.ธัญบุรียังได้มีการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน มีมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท โดยงานวิจัยที่ทำร่วมกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยได้ส่งต่อให้เอกชนไปจดสิทธิบัตรไม่ต่ำกว่า 25 ชิ้น แสดงให้เห็นว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

“การที่ผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เนื่องจากผลงานของ มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น นักศึกษาได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากวช. รวมถึงยังได้รับรางวัลงานวิจัยอีกรางวัลในต่างประเทศ ซึ่งผลงานทุกชิ้นสามารถนำไปต่อยอดไปใช้งานได้จริง จึงทำให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน และจากนโยบายที่สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น เชื่อว่าในปีหน้า มหาวิทยาลัยจะมีรายได้จากงานวิจัยไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.

Advertising

ข่าวล่าสุด