Idea

อพวช.เปิดโซนเกษตรแห่งความสุข

15 ก.พ. 2560

2 นิทรรศการถาวรชุดล่าสุดในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “วิถีเกษตรแห่งความสุข” สะท้อนผลกระทบจากเกษตรสารเคมีในปัจจุบัน และ “NSM Studio” สัมผัสอุปกรณ์จริงในกระบวนการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดตัว 2 นิทรรศการถาวรชุดใหม่ ได้แก่ นิทรรศการ “วิถีเกษตรแห่งความสุข” หวังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลผลิต พร้อมเสนอแนวทางการทำเกษตรที่ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนิทรรศการ NSM Studio สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน ด้วยการทดลองและสัมผัสอุปกรณ์จริงในกระบวนการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า นิทรรศการวิถีเกษตรแห่งความสุข จะสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการทำการเกษตรที่มีการใช้สารเคมีในปัจจุบัน ไปสู่การทำการเกษตรที่ปลอดภัยโดยอาศัยเทคโนโลยีทุกแขนงมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน จัดแสดงในพื้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนผลกระทบจากการเกษตรปัจจุบัน นำเสนอภาพการเกษตรปัจุบันที่ส่งผลต่อผู้บริโภค ปริมาณสารเคมีที่อยู่ในผลิตผลการเกษตร และอาหารทั่วไปที่มีผลิตผลทางการเกษตรที่ส่งผลต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม

โซนความสุขที่ต้องการให้เกิด ความสุขที่เกิดจากการทำการเกษตรแบบต่างๆ ที่ไม่พึ่งพาสารเคมี ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข ดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงในทุกสภาพเศรษฐกิจ โดยการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขของการทำเกษตร และโซนเกษตรทางเลือก นำเสนอตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของการเติบโตของพืช เกษตรอินทรีย์ ซึ่งใช้วิธีการการปลูกพืชหมุนเวียน การควบคุมพืชโดยวิธีชีวภาพ

รวมถึงแนวทางการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เกษตรโซนนิ่ง เกษตรอัจฉริยะที่เน้นเรื่องการเกษตรแม่นยำโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเข้ามาปรับใช้กับวิธีการทำการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และโคก นา หนองโมเดล ที่ปรับจากแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ การทำเกษตรในครัวเรือน และแนวคิดเกษตรที่ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเมืองในการทำการเกษตรแบบง่ายๆ

ในส่วนของนิทรรศการ NSM Studio ที่จัดแสดง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ทันสมัยใช้งานได้จริง ทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนทดลองใช้เพื่อเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือในการผลิตรายการต่างๆ ได้

อพวช. ยังใช้ NSM Studio แห่งนี้ ผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อต่างๆ ให้กับหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคมอีกด้วย

Advertising

ข่าวล่าสุด