Design

ผลการประเมิน PISA 2015 บอกอะไรถึงระดับนโยบาย

12 ก.พ. 2560

สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐานได้จัดทำเอกสาร “FOCUS ประเด็นจาก PISA” เผยแพร่ทุกๆเดือน ให้ข้อมูลประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการประเมินผลของ PISA โดยเดือนนี้เสนอเรื่อง “ผลการประเมิน PISA 2015 บอกอะไรถึงระดับนโยบาย”

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้ง สสวท. ได้จัดท าเว็บไซต์ PISA THAILAND เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ โครงการประเมินผลนักเรียน ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) โดยได้มีการจัดทำบทความ “FOCUS ประเด็นจาก PISA” เพื่อวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จากการประเมินผลดังกล่าว ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://pisathailand.ipst.ac.th

ล่าสุด FOCUS ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 14 (เดือนกุมภาพันธ์ 2560) ได้นำเสนอในหัวข้อ ผลการประเมิน PISA 2015 บอกอะไรถึงระดับนโยบาย PISA 2015 เน้นการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของเยาวชนอายุ 15 ปี เป็นหลัก และก่อนหน้านี้มีการเน้นการ ประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ครั้งหนึ่งแล้วใน PISA 2006 แต่ใน PISA 2015 เป็นการทำข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ล้วนๆ เพราะในขณะนี้เยาวชนอายุ 15 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์คล่อง และการสอบบนคอมพิวเตอร์ยังเป็นการส่งสัญญาณให้ นักเรียนเห็นว่าคอมพิวเตอร์เป็นทักษะพื้นฐานของทุกชีวิตและมีความหมายต่อการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างไรด้วย ประเด็นหลัก ๆ ที่ PISA ต้องการชี้บอกต่อระดับนโยบาย ได้แก่ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ค่าใช้จ่ายสาธารณะสูง ไม่ได้ประกันว่าจะมีผลตอบแทนสูงเสมอไป การเข้าถึงการศึกษายังไม่ครอบคลุมเยาวชนทุกคน ประเทศไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการทะนุบำรุงนักเรียนเก่งกับการลดจ านวนนักเรียนอ่อน การประเมินด้านวิทยาศาสตร์ชี้ นัยอะไรบ้าง ความเป็นเลิศต้องการการส่งเสริมให้รักวิทยาศาสตร์ ยกระดับทั้งทักษะและเจคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์เพื่อ ส่งเสริมการรักวิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต และ ชักชวนสนับสนุนอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนหญิงและชาย เชื่อในศักยภาพของตนเอง ผู้สนใจอ่านเอกสารหัวข้อนี้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2017-14

Advertising

ข่าวล่าสุด