Creative

ชวนคนไทยส่งงานวิจัยทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ

11 ก.พ. 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ภายใต้การดำเนินการของ Space Environment Utilization Working Group (SEUWG) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “SPACE ENVIRONMENT AND KIBO UTILIZATION WORKSHOP” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศกับผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานด้านอวกาศ ประเทศญี่ปุ่น

ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านอวกาศในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำที่สามารถดำเนินการในคิโบะโมดูล (Kibo module) สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station : ISS) รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาด้านการทดลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย

“การประชุมในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในด้านเทคโนโลยีอวกาศ ทั้งในและต่างประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ เช่น วิทยากรจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น นำเสนอในเรื่องการเตรียมการทดลองทางวิทยาศาสตร์บนคิโบะโมดูล โมดูลสำหรับทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทางอวกาศโดยมนุษย์แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมา JAXA ได้นำงานวิจัยขึ้นไปทดลองแล้วหลายชิ้น เช่น การทดลองปลูกผลึกโปรตีนชนิดต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ได้โปรตีนที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยใช้ศึกษาเพื่อหาทางป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโปรตีน เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังมีวิทยากรจากประเทศไทยนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับทำการทดลองบนอวกาศ, การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา รวมไปจนถึงโอกาสที่จะพัฒนามนุษย์อวกาศชาวไทยด้วย”

ในการประชุมครั้งนี้ยังได้ถือโอกาสเปิดตัวโครงการ National Space Experiment โอกาสครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมส่งข้อเสนองานวิจัยขึ้นไปทดลองบนคิโบะโมดูล สถานีอวกาศนานาชาติ โดยงานวิจัยที่สมัครเข้ามาจะต้องเป็นงานวิจัยที่ไม่สามารถทดลองได้บนโลก ไม่ต้องการแรงดึงดูดของโลก และสามารถสร้างนวัตกรรมและต่อยอดอุตสาหกรรมอวกาศไทยในอนาคตได้ ทั้งนี้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมเสนองานวิจัยไปทดลองในอวกาศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2560 เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมอวกาศสัญชาติไทย ให้ก้าวไกลสู่เวทีเทคโนโลยีอวกาศของโลกอย่างเต็มภาคภูมิ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/jaxa-thailand/nse/ หรือ อีเมล : nse@nstda.or.th

               นอกจากโครงการวิจัยในสถานีอวกาศนานาชาติแล้ว สวทช. และ สทอภ. ได้มีความร่วมมือกับ JAXA ในการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจและเพิ่มพูนศักยภาพเยาวชนไทยในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
•โครงการ The Student Zero-gravity Flight Experiment Contest เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยนำงานวิจัยขึ้นไปทดลองในสภาวะไร้น้ำหนัก โดยใช้เครื่องบินที่ทำการบินแบบ Parabolic จำลองสภาพไร้น้ำหนัก ประมาณ 20 วินาที ซึ่งจะเป็นการทดลองร่วมกับเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเวียดนาม
•โครงการ SPACE SEEDS FOR ASIAN FUTURE 2013 เป็นโครงการเชิญชวนเยาวชนที่สนใจร่วมกัน ค้นหาคำตอบด้วยการทดลองปลูกถั่วแดงญี่ปุ่นในอวกาศ เปรียบเทียบกับถั่วแดงญี่ปุ่นที่ปลูกบนโลก ซึ่งตลอดระยะเวลาการทดลอง มนุษย์อวกาศได้บันทึกภาพวิดีโอส่งตรงจากสถานีอวกาศนานาชาติ มาถึงประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้เยาวชนผู้ร่วมทำการทดลองได้ติดตามข้อมูล เปรียบเทียบผลการทดลองเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วแดงบนสถานีอวกาศนานาชาติ
•โครงการ ASIAN TRY ZERO G เปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชนไทยและคนรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 27ปี) เสนอโครงการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เพื่อส่งให้กับมนุษย์อวกาศญี่ปุ่นทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ซึ่งจะต้องเป็นการทดลองที่ไม่เคยทำมาก่อน และใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที โดยผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรจาก JAXA และของที่ระลึกจาก สวทช. พร้อมโอกาสเดินทางไปชมการทดลองของมนุษย์อวกาศแบบสด ๆ ผ่านห้องบังคับการที่ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
               ทั้งนี้ สำหรับประชาชนและเยาวชนที่สนใจงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและโครงการทางด้านอวกาศต่างๆ ได้ที่ www.nstda.or.th/jaxa-thailand

Advertising

ข่าวล่าสุด