Creative

ตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์

8 ก.พ. 2560

ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) ภายใต้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวะโมกษธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมนักวิจัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

“ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับNECTEC ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นแหล่งพัฒนาการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ เช่น แก๊สเซ็นเซอร์ ไบโอเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีพิมพ์ได้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์พิมพ์ได้ รอยต่อพีเอ็นพิมพ์ได้ เทอร์โมอิเล็กทริกพิมพ์ได้ ฉลากบรรจุภัณฑ์ฉลาด และวัสดุทางการแพทย์สามมิติ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือของสององค์กรที่มีศักยภาพในการทำวิจัย โดยมี วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ระดับแนวหน้า มุ่งเน้น การพัฒนาต้นแบบและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรม

Advertising

ข่าวล่าสุด