Design

ภาพถ่ายนวัตกรรม! เปิดมุมมองนวัตกรรมใหม่

28 ม.ค. 2560

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกาศผลรางวัล “Innovation Thailand Photo Contest 2016” พร้อมเปิดตัวนิทรรศการภาพถ่ายนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ “นวัตกรรม...ในมุมมองของคุณ” และ “รอ...นวัตกรรมมาเปลี่ยนแปลง” เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศ โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีอยู่รอบตัว รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม ในการนำเสนอปัญหาพร้อมทั้งแนวทางและโอกาสในการนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม ชุมชน และประเทศดีขึ้น

รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สนช. กล่าวว่า การประกวดภาพถ่าย “Innovation Thailand Photo Contest 2016” ถือเป็นครั้งแรกของวงการถ่ายภาพในประเทศไทยที่มีการนำมุมมองด้านนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่าย เพื่อเปิดมุมมองใหม่ของการถ่ายภาพ และสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมต่อสังคมในการช่วยกันนำเสนอปัญหาและโอกาสในการนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นทั้งต่อสังคม ชุมชน และประเทศ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ “นวัตกรรม...ในมุมมองของคุณ” และ “รอ...นวัตกรรมมาเปลี่ยนแปลง” เปิดกว้างให้กับนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ สมัครเล่น นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจในการถ่ายภาพ ไม่จำกัดเพศและวัย ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการถ่ายภาพ ทั้งกระบวนการคิดในการวางแผน การนำเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้มีภาพถ่ายใหม่ๆ ขึ้นในอนาคต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวงการถ่ายภาพในเมืองไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละหัวข้อจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และรางวัลชมเชยหัวข้อละ 10 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท

ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในหัวข้อ “นวัตกรรม...ในมุมมองของคุณ” ได้แก่ ภาพที่ชื่อว่า “ขายไข่ไก่ออนไลน์” จากคุณชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี โดยให้นิยามเกี่ยวกับภาพว่า “นวัตกรรมกระบวนการขายที่เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจดีขึ้น เช่น การขายไข่ไก่ที่เมื่อก่อนต้องเก็บ รอขายที่ตลาด เปลี่ยนมาเป็นขายออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถมาสั่งได้ล่วงหน้าพอเก็บไข่ไก่เสร็จก็สามารถส่งไปยังลูกค้าได้ทันที” สำหรับหัวข้อ “รอ...นวัตกรรมมาเปลี่ยนแปลง” ได้แก่ ภาพที่ชื่อว่า “แย่งกัน” จากคุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ โดยต้องการสื่อว่า “ท่าเรือควรมีการจัดการเพื่อความปลอดภัยที่ดีกว่านี้”

นายกนช รัติวานิช ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม กล่าวว่า การจัดประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรม โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งประชาชนสามารถพบเห็นและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมต่อสังคมในการช่วยกันนำเสนอปัญหาและโอกาสในการนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อสังคม ชุมชน และประเทศได้ต่อไป สำหรับการจัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วม 758 ผลงาน แบ่งเป็นหัวข้อที่ 1 “นวัตกรรม...ในมุมมองของคุณ” (What is your Innovation?) 408 ผลงาน และหัวข้อที่ 2 “รอ…นวัตกรรมมาเปลี่ยนแปลง” (Innovation for Change) 350 ผลงาน ซึ่งในการจัดแสดงนิทรรศการนี้ นอกจากภาพที่ได้รับรางวัลในหัวข้อต่างๆ จำนวน 26 ภาพแล้ว ยังมีภาพที่ผ่านการคัดเลือกภาพอีก 34 ภาพ รวมเป็น 60 ภาพ นำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมชม ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานวัตกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม: อาศยา ศิริเอาทารย์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 603

Advertising

ข่าวล่าสุด