Design

UAV นอกกรอบยุทธวิธี

18 ม.ค. 2560

ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ ลดระยะเวลาและบุคลากรในการสำรวจ, เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับแบบ 2 ปีกหมุนเพื่อการเกษตร ออกแบบให้มีน้ำหนักบรรทุก 30 กิโลกรัมเพื่อฉีดพ่นสารเคมีหรือสารชีวภาพทางการเกษตรด้วยระบบการบินอัตโนมัติ, ระบบประเมินปริมาตรไม้ยูคาลิปตัสในแปลงปลูกด้วยเครื่องบินไร้คนขับ สามารถลดความผิดพลาดเหลือเพียง 5% ลดเวลาประเมิน 5 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้คนประเมินเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวีผ่านแอพพลิเคชั่น ที่ตอบความต้องการใช้งานจริงและผลักดันศักยภาพการแข่งขันของไทยให้สูงขึ้น ทั้งด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ตลาดเล็กแต่โอกาสใหญ่

นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กล่าวว่า จีสด้ามีนโยบายสนับสนุนยูเอวีบินสำรวจทางอากาศมาโดยตลอด เทคโนโลยีเหล่านี้กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และแข่งขันสูงมากในประเทศ

เห็นได้จากบทบาทที่เพิ่มขึ้นในงานด้านความมั่นคงทางการทหาร งานสำรวจและการเกษตร งานแผนที่ งานถ่ายภาพ งานด้านกีฬาและสื่อสารมวลชน รวมถึงภารกิจที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ยูเอวีจึงถือเป็นอุตสาหกรรมบนฐานเทคโนโลยีขั้นสูง

ด้านนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า สตาร์ทอัพด้านอากาศยานไร้คนขับในไทยยังมีไม่มาก เพราะเป็นตลาดเฉพาะที่เล็กทั้งจำนวนผู้เล่นและการใช้งาน ทำให้การสนับสนุนต้องใช้พลังอย่างมาก ทั้งการสนับสนุนตัวสตาร์ทอัพและระบบนิเวศที่จะเอื้อให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน UAV Startup 2017 การประกวดธุรกิจนวัตกรรมค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ด้านยูเอวีแอพพลิเคชั่น ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและภาคอุตสาหกรรม 3 ด้าน คือ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ งานสำรวจและงานติดตาม-ตรวจสอบ

โครงการกำหนดปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ 14 ก.พ.นี้ และจะประกาศผลไอเดียที่ผ่านเข้ารอบการพัฒนาโครงการในวันที่ 20 ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนผ่านกลไกทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน

เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติของประเทศ อันจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

“การใช้งานยูเอวีใน 3 กลุ่มกิจกรรมคือ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ, สำรวจและติดตาม-ตรวจสอบ ไม่ได้มีแค่มิติเชิงพาณิชย์แต่ยังมีมิติอื่นๆ โดยเฉพาะมิติของการลดความเหลื่อมล้ำและเน้นความยั่งยืน” นายพันธุ์อาจกล่าว

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

อุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะต่างประเทศ ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้หลากหลายมากกว่าทางด้านยุทธวิธีเพียงอย่างเดียว

จากข้อมูลการตลาดของอากาศยานในแถบทวีปยุโรป ในช่วงปี 2549-2558 พบว่าการคาดการณ์อัตราการใช้ประโยชน์ของอากาศยานไร้คนขับในกิจการด้านพลเรือนเพื่อการสำรวจทางธรณีวิทยามีจำนวนกว่า 37% รองลงมาเป็นการติดต่อสื่อสารและการตระเวนชายฝั่งอย่างละเท่ากัน 13% และใช้เพื่อการจัดการไฟป่า 12%

เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าการตลาดของอากาศยานไร้คนขับของโลก จากการศึกษาของ Teal Group ประมาณการอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 237 ล้านดอลลาร์ต่อปี คาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีมูลค่าการตลาดกว่า 3,800 ล้านดอลลาร์

Advertising

ข่าวล่าสุด